PK VRHNIKA

Vodja ekipe:
Nejc Zrim
Kontakt:
030 676 139
e-mail:
nejc69@gmail.com
Naslov:
Stara cesta 22, 1360 Vrhnika

11-09-2021 10:00
PK VRHNIKA
PK LJUBLJANA
13-11-2021 08:00
PK BAZA MIBRA
PK VRHNIKA
13-11-2021 15:00
PK LOVREK
PK VRHNIKA
18-12-2021 11:00
PK BAZA SIRIUS
PK VRHNIKA
18-12-2021 13:00
PK VRHNIKA
PK LOVREK 2
29-01-2022 10:00
PK OBALA KOZEL
PK VRHNIKA
26-03-2022 11:00
PK TRIPLEX PTUJ
PK VRHNIKA
09-04-2022 08:00
PK LJUBLJANA
PK VRHNIKA
09-04-2022 10:00
PK VRHNIKA
PK BAZA MIBRA
09-04-2022 14:00
PK VRHNIKA
PK LOVREK